top of page

Förskoleråd

 

Bakgrund: Förskolans läroplan säger: ”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i nära samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.”

 

Förskolerådet är tänkt att bilda en länk mellan föräldrar och Tranbär förskola och att fungera som ett samarbetsorgan. Rådet är ett forum och en kanal mellan föräldrar (kund) & pedagoger & ledning, där föräldrar kan ställa frågor, komma med idéer och främja en fortsatt positiv utveckling för förskolan och på så sätt ha inflytande över sitt barns vardag. Förskolerådet blir samordnare av olika föräldrars önskemål och en samtalspartner till förskolans representanter.

Förskolan kommer i möten att informera om och diskutera den pedagogiska verksamheten och kommande förändringar, man informerar om förskolans och de olika avdelningarnas kontinuerliga utveckling.

 

Förskolerådet ska vara delaktigt i, samt initiera aktiviteter som föreläsningar, föräldrautbildningar, ha speciella ansvarsområden t.ex vid möten eller föräldraaktiviteter, såsom luciafirande, picnic mm likväl som vara behjälplig med praktiska saker som dels gynnar förskolan och som även gynnar alla barn på Tranholmen som t.ex. renovering av lekparken.

 

Syftet med förskolerådet är att lägga grunden för en samsyn på barnens utveckling och lärande; att initiera och bilda föräldrar i läroplanen och förskole/förskolans verksamhet. Tanken är att skapa en levande dialog mellan föräldrar, personal och ledning där rådets möten är ett forum där föräldrarna kan överföra och formulera föräldrars perspektiv samt vara bollplank i utvecklingsfrågor och på så sätt skapa förutsättningar för en fortsatt långsiktig utveckling med kvalitativ förskoleverksamhet på Tranbär.

 

Genom sammanfattande noteringar överför föräldrarnas representanter i rådet information och sprider idéer och diskussioner av gemensamma frågor för hela förskolan vidare till förskolans andra föräldrar.

 

Förskolerådet träffas en gång per termin i oktober och mars. I mars utvärderas samarbetet i föräldrarådet och verksamheten som helhet. Utvärdering skapar förutsättning för utveckling och förbättring av samarbetet under kommande läsår

 

 

 

bottom of page