top of page

Helhet/allsidighet

Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

 

Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

 

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

Språk/kommunikation

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge  uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

 

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka  tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

 

Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

 

Barn som har ett annat modersmål än svenska  utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att  kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål

 

Skapande

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

 

Naturvetenskap/teknik

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Matematik

Utvecklar sin förståelse för rum, former, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

 

Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

 

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen

Lek

Utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.

 

Social kompetens/Värdegrund

Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

 

Utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 

 

Utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

 

Utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

 

Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handingar och för förskolans närmiljö.

 

Utvecklar son förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika samarbeten. 

 

Hälsa/rörelse

Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt  välbefinnande.

 

Skapa förståelse för kroppens funktioner

bottom of page