top of page

Lek

 

 

Leken är viktig på Tranbär förskola. Barnen har stort inflytande och dagarna innehåller långa pass med lek. Barn har en naturlig lust till lek och rörelse, och leken är en viktig del av barnens utveckling. Leken är det område där barnens egen kreativitet och motivation styr och barnet har full kontroll, ett område mellan en inre fantasivärld och den yttre verkligheten.

I leken får barnet motorisk träning avpassad efter sin förmåga. Ju mer motoriskt utvecklat barnet blir, desto djupare in i leken med de andra barnen går det. Leken stimulerar inlärning och minne efter hand som barnet erövrar motoriska färdigheter.

Den psykiska utvecklingen pågår kontinuerligt, barnet upptäcker sig själv och sina förmågor när de prövar olika roller i leken; de bearbetar känslor och lär sig samarbete empati och respekt.

I leken tränar barnen på att ge och ta instruktioner, de utvecklar det abstrakta tänkandet, övar sin kreativitet, övar sin kreativitet och fantasi, de får praktisera problemlösning och lär sig att kompromissa i samspelet med de andra barnen. Det är viktigt för barnen att få leka färdigt och inte bli avbrutna då leken är i ständig rörelse och utveckling.

Personalen är en osynlig men viktig del under lekandet. De finns som en trygghet i bakgrunden, de hjälper aktivt barnen framåt i leken, stöttar och reder ut vid konflikter, tröstar och styr över till mindre farliga aktiviteter när så behövs, är behjälpliga med material

 

Läroplanen säger:

 

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

 

Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.

 

Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter (Lpfö18).

bottom of page