top of page

Matematik

 

 

Arbetet med matematik och språkutveckling går intimt hand i hand och är nödvändiga att utveckla tillsammans. Utan ett fungerande språk är matematiska begrepp och samband, problematiseringar eller lösningar svåra eller omöjliga för barnen att förstå och arbeta med, Det ät viktigt att pedagoger har en positiv matematisk grundsyn som överförs på barnen, matematik finns överallt och är en del av vardagen.

 

Att det matematiska arbetet med begreppsbildning och den språkliga utvecklingen pågår så tätt under barnets hela vistelsetid på förskolan, ger även de yngsta barnen en matematisk grund. Av och påklädning och alla vardagliga rutinsituationer är utmärkt tillfälle för pedagoger att ge barnen impulser för matematiskt tänkande.

Alla pedagoger på förskolan ansvarar för att arbetet med matematik är ständigt pågående, förskollärarna har övergripande ansvar.

 

Barnen leker in det matematiska tänkandet under samlingar, måltider och i leken ute i naturen. Att gunga på gungbrädet och byta platser är ett konkret exempel på mängdlära. På Tranbär förskola används mat och samlingssituationer som som en del av det matematiska arbetet. Uppfattning om mängder och storlekar lär barnen sej t.ex i samband med bakning eller i experiment.

 

När de lägger pussel och spelar spel övar barnen sitt matematiska tänkande. Barnen jämför, lär sig prepositioner, former, spelregler och geometri. Bygg och konstruktionslek är också matmatiskt utvecklande och pågår kontinuerligt på förskolan. Barnen övar ständigt när förskolan ger impulser och vi är vittne till deras glädje när de förstått något.

 

Förskolans arbete med musik, rytm och puls är grundläggande matematik som barnen jobbar med hela året.

 

På Pilemenkäten 2015 tyckte 83% av föräldrarna att vårt arbete med matematik var framgångsrikt

 

Tranbär förskola har förskolans läroplan som riktmärke i det dagliga arbetet med barnens matematikutveckling, och strävar efter att barnen:

- utvecklar förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar (Lpfö 18).

bottom of page