top of page

Utomhuspedagogik - Ut på tur aldrig sur

 

 

Naturens utformning stimulerar barnens alla sinnen, till en variationsrik inlärning med hela kroppen här och nu. Barnens hela rörelsebehov tillfredställs när de får arbeta med grovmotorikens alla grundläggande rörelser. Barnen får varierade möjligheter till inlärning och de arbetar och utvecklar fin och grovmotorik när de har förmånen att vistas ute i naturen
Rörelserna stimulerar barnens fantasi och lek. De tränar hela tiden på att lära sig behärska sin kropp och sina rörelser och naturen blir ett medel och verktyg för denna inlärningsprocess.

 

Forskning har visat på hur barns hälsa, motoriska utveckling och koncentrationsförmåga ökar i naturen, utevistelse är avstressande, och verkar harmoniskt för kropp och själ. Barnen samspelar bättre och har färre konflikter i sin lek och samarbetet löper på utan konflikter.. Det finns gott om plats för både kropp och själ. 
 
En bonus i sammanhanget är att barn som vistas ute är dokumenterat friskare. Den friska luften, de ökade kroppsrörelserna, den avstressande miljön, de färre konflikterna och det större utrymmet för varje barn stärker immunförsvaret och är flera samverkande faktorer som bidrar till större frisknärvaro. Dessutom finns färre smittspridningsvägar.

Utomhuspedagogiken på Tranbär förskola arbetar med läroplanen som grund och barnen  studerar och utforskar naturen gemensamt med sina pedagoger i grupper efter ålder.

 

NaturEtt - gruppen är för de barn som är fyra och fem år, lämnar förskolan för en heldag och åker färja till en orörd skog Frösvik på Bogesundslandet. De har då lunch med sig. Efter ett par veckor börjar de själva tillaga lunchen på plats. Där har de möjlighet att undersöka mer orörd natur och upptäcka och utforska andra områden än sin hembygd. Naturen är en levande lärobok där barnen fritt utforskar i lekens form naturens krafter, rinnande vatten, vind, vågor etc.
NaturEtt brukar avsluta höstterminen med flera Skansenbesök.
 
NaturTvå - för barnen som fyllt tre år, de gör en längre promenad på ön och tittar på olika sorters natur, skogsgläntor strandkanter mm. De kan i sin egen takt utforska och undersöka sin närmiljö, de kan fritt experimentera med material de finner på marken. De får upplevelser som inspirerar dem att utforska och engagera sig i att undersöka olika företeelser.
Barnen upplever naturens och årstidens skiftningar och de får möter varierade estetiska upplevelser.

NaturTre - för tvååringar, de går ut en promenad utanför förskolans gård, med ryggsäck på. De går till en bestämd plats varje gång som de undersöker ur olika årstidsperspektiv. Naturen har alla goda förutsättningar för att möta de mindre barnens behov av fysisk aktivitet, De ges möjlighet till en helhetsupplevelse, inlärning med hela kroppen. Naturen möter också ett naturligt motstånd, hinder måste forceras marken är inte tillrättalagd. Barnen får arbeta konkret med nivåskillnader. I naturen ges barnen tillgång till de fyra elementen vatten, luft, jord och ibland även eld, de möter olika material.

 

Läroplansmål förskolan 2018

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

 

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

 

Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling (Lpfö 18).

 

bottom of page