top of page

Språk

 

Samtalet mellan barnen och de vuxna har en central plats i verksamheten på Tranbär förskola. Samtalet pågår under de dagliga promenaderna, vid lunchbordet, vid ritbordet, under blöjbytet etc

Sagoläsning, sång, rim och ramsor är också ett sätt där barnen dagligen övar sitt språk.

Barnen uppmuntras att berätta och uppmuntras till dialog. Barnen kan tex återberätta en saga för de andra

I den fria leken utvecklar barnet sitt språk och använder och testar ord och meningar. Här kommer även blyga barn till tals. Den fria leken utvecklar och stärker barnens språk så dess betydelse kan inte nog framhållas.  Barnen hjälper och rättar varandra med sitt språk.

Barnen inkluderar barn med annat modersmål via leken och språket.

Förskolan arbete med små barngrupper gynnar alla barn. Då kan pedagogerna aktivt ställa frågor till de barn som inte självmant pratar och dämpa de barn som tar allt talutrymme. Pedagogerna ser barnen i första hand till individnivå, sekundärt till gruppnivå.

Pedagogerna arbetar kontinuerligt med Bornholmsmodellen, en modell framtagen för att arbeta specifikt med språk i barngrupp.

I dialog runt den pedagogiska dokumentationen samtalar pedagog och barn. Pedagogerna pratar med barnen och inte med varandra.

Föräldrarna har 93%  i enkäten svarat att de har en god och positiv bild av förskolans arbetet med barnens språkutveckling,

Läroplansmål förskolan 18

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring (Lpfö 18).

 

 

bottom of page