top of page

 

Tillgänglighet - inkluderande pedagogik

 

Förskolan har ett tydligt uppdrag i läroplanen att skapa tillgänglighet för alla och är en rättighet för varje barn och det är en självklarhet på Tranbär förskola. På Tranbär förskola är det en självklarhet att inget barn eller förälder är norm, allt är giltigt och av lika värde. Den dialogen pågår kontinuerligt med barnen i de olika grupperna.

Tranbär förskola har en inkluderande pedagogik och rutiner och scheman för att anpassas till det behov som barn eller föräldrar har.

Det kan vara att arbeta enskilt eller i väldigt små barngrupper eller att använda olika fysiska hjälpmedel för att underlätta för t.ex. ett barn på kryckor. För närvarande finns ingen ramp in i lokalen, den dag det behövs kommer förskolan att färdigställa en sådan.

Likabehandlingsstrategier står på agendan varje år för samtal och utvärdering i personalgruppen. Varje år arbetar alla förskolans pedagoger gemensamt med likabehandlingsplanens frågor på olika sätt för att hålla den ständigt levande.

Genom att vid rekryteringar av personal aktivt verka för att människor med olika kön, hudfärg eller av olika nationaliteter arbetar tillsammans eller skapar möjligheter för ungdomar av olika slag till yrkeslivet genom att erbjuda praktikplatser skapar förskolan ett klimat med stor öppenhet för olikheter. Ett klimat som smittar av sig på barn och föräldrar och som får starkt gensvar.

Detta arbete kommer att fortsätta även kommande år med återkommande teman om likabehandling, inkludering och normkritik.

 

Läroplanen säger att förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen (Lpfö 18).

bottom of page